Regulamin

Wypożyczalnia sprzętu pływającego FULL-SPORT” Pluski

Regulamin

 1. Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni firmy „Full-sport” jest jej własnością
 2. Firma „Full-sport” nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt sportowy i wodny według obowiązującego cennika. Organizatorem spływu jest osoba będąca stroną umowy wypożyczenia z wypożyczalni, to osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości ( dowód osobisty lub prawo jazdy)
 3. Kajaki mogą być dowiezione na miejsce rozpoczęcia i odebrane z miejsca zakończenia spływu wyłącznie transportem wypożyczalni.
 4. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu lub klienci ( dowód osobisty lub prawo jazdy) wypożyczalni znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym, oraz przekazaniu ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 6. Osoba Wypożyczająca, odpowiedzialna jest za wypożyczony sprzęt. W przypadku zniszczenia, zagubienia, kradzieży sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zniszczenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu w stanie umożliwiającym natychmiastowe dalsze wypożyczenie.
 8. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się z góry przed rozpoczęciem spływu. Pobiera się także opłatę w przypadku rezygnacji z zamówionej części sprzętu 100% z każdej rezygnacji na 1 . os. Jeżeli organizator nie zgłosi na co najmniej 2 godz przed wypożyczeniem faktycznego stanu zamówieni o ile nie jest to spowodowane drastycznym załamaniem pogody.
 9. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem, po przekroczeniu 1 godz. rozliczamy kolejne 30 min czyli połowę stawki godzinowej lub wq cennika za 2 godz w zależności od powrotu i zgłoszenia tego faktu pracownikom wypożyczalni.
 10. Rezerwacja sprzętu odbywa się na zasadzie przedpłaty w wysokości 30 % kosztów wynikających z umowy, która musi być wpłacona na co najmniej 14 dni przed datą realizacji usługi, chyba że przyjęto inne ustalenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu odbioru sprzętu.
 11. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem uczestników spływu.
 12. Organizator, któremu wypożyczany jest sprzęt, zobowiązany jest do udzielenia uczestnikom spływu informacji o wszystkich warunkach na jakich spływ się odbywa.
 13. Najważniejszym celem wypożyczenia sprzętu jest zadowolenie obu stron umowy, jednak w przypadku ewentualnego sporu, w pierwszej kolejności podjęta będzie próba rozwiązania na drodze polubownej, a w przypadku braku ugody zgodnie z kodeksem odpowiedzialności cywilnej.